Bæring av vikingvåpen på offentlig sted

28. november 2011 Bjørn Erik Frigård

Bæring av vikingvåpen

Dette er ment som en veiledning i bæring av tidsriktige
våpen.  Det gjelder ikke andre våpen enn de som normalt regnes som rekvisitter til illustrasjon av tidsepoken fra år 750 – 1100 i Norden.

Som hovedregel gjelder her at dersom man ikke framstår som noen trussel eller fare, vil ingen føle seg truet eller støtt, og derfor vil ingen heller reagere negativt.  Det er opp til oss å sørge for at våre rekvisitter ikke blir å oppfatte som noe samfunnsproblem.  Så lenge alle bruker sunn fornuft og ikke forårsaker at lovgivende myndighet ser seg nødt til å regulere bruk og bæring, finnes det ikke spesielle bestemmelser angående dette.
Det finnes imidlertid generelle bestemmelser vi må forholde oss til, og de er forsøkt forklart her.  Følgende er å betrakte som en våpeninstruks for vikinger, og er kvalitetssikret av påtalemyndighetene.

Det er imidlertid viktig at man straks etterkommer pålegg fra politiet lokalt dersom slike skulle komme.

Blunte (sløve) våpen, pil og bue

Blunte våpen dekkes ikke av bestemmelsene om våpen i lovverket eller våpenforskriftene.

Blunte våpen kan derfor bæres som en del av antrekk, eller som rekvisitt under normale forhold.

Normale forhold er til og fra treninger, treff eller andre steder der det er normalt å medbringe slike gjenstander.  Det er ingen lover eller bestemmelser som begrenser det å eie eller medbringe blunte våpen.  Det vil være bruken, trusler om bruk eller adferd som publikum vil føle som en trussel som vil kunne være straffbar, og vil kunne føre til påtale og/eller inndragning.

Det vil si at man kan bære blunte våpen i forbindelse med parader, som æresvakt ved bryllup, under utdeling av flyers på offentlig sted i forbindelse med markeder og lignende, så lenge man bærer disse gjenstandene som en del av antrekket.

Det samme gjelder bæring av pil og bue og spyd.

Ved bruk eller demonstrasjon av pil og bue og kastevåpen, skal sikkerheten ivaretas meget nøye.
Det skal alltid være kyndig skyteleder til stede, og regelverk fra Norsk Langbuelag skal følges.

Skarpe våpen

Her menes tidsriktige våpen som sverd, kniver, økser og lignende.

Transport

Transport av skarpe våpen til og fra treff eller andre arrangement regnes som et aktverdig formål og er uproblematisk.

Den som under transport har ansvar for våpenet skal sørge for at dette er tildekket, og at det er sikret mot å komme på avveie.  Den som har ansvar for våpenet skal ikke transportere våpenet på steder og til tider der en vil kunne anta at transporten kan medføre fare eller virke provoserende eller truende.  Med dette menes for eksempel forbi eller i nærheten av festlokaler, eller på andre steder der det er sannsynlig å påtreffe mennesker som er påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

Den som transporterer skarpe våpen skal ikke utgjøre noen trussel, og skal ikke kunne oppfattes som en trussel av andre mennesker.

Bæring av våpen

Våpen kan bæres som en del av antrekk, eller som rekvisitt under normale forhold dersom formålet er aktverdig.  Med aktverdig formål menes her på og ved markeder, treff, oppvisning, parader og lignende.  Ved organisert utdeling av reklame for arrangement på offentlig sted kan også skarpe våpen bæres da det kan beskrives som aktverdig formål.  I slike sammenhenger skal våpnene bærers i slire, og skarpe egger på for eksempel spyd skal være tildekket så våpenet ikke utgjør noen fare.

Ved deltagelse i større tilstelninger som for eksempel 17. maitog, vil våpen kunne bæres som en del av antrekket i forbindelse med organisert parade eller bunadstog da dette er et aktverdig formål.  Våpen skal straks fjernes etter at den organiserte delen er avsluttet.

Generelt om bæring og bruk av våpen og våpenlignende gjenstander.

Den som bærer eller bruker våpen eller våpenlignende gjenstander, vil til en hver tid være personlig ansvarlig for at dette gjøres på en lovlig og betryggende måte.

Armbrøst

Armbrøst regnes normalt ikke som rekvisitt for tidsepoken år 750 – 1100

Armbrøst er regulert i våpenforskriftens § 9, og er forbudt å erverve, eie eller inneha uten tillatelse fra politimesteren.
Dersom man ønsker å anskaffe en armbrøst skal man kontakte politiets våpenkontor, og søke om erverv på lik linje med skytevåpen.  Dette gjelder ikke dersom våpenet er ervervet før 1. januar 1993.

Det vil derfor ikke være tillatt å medbringe, oppbevare eller bruke armbrøst på andre steder enn det som er godkjent av politiets våpenkontor i hvert enkelt tilfelle.

Bjørn Erik Frigaard