Borre Vikinglag

Laget er Norges eldste vikinglag og har pr. januar 2017 ca. 200 medlemmer. Medlemmene er alle typer mennesker, fra arkeologer til bønder.
Felles er interessen for vikingtid, historie, aktiviteter fra vikingtid og bevaring av gammelt håndverk.
De fleste av lagets medlemmer lager sitt eget utstyr.

Formål med laget

Borre vikinglag har som formål å spre kunnskap om Borres og Vestfolds historie, spesielt i jernalder/vikingtid, og å utvide kunnskapen om dagligliv og håndverk i denne perioden. Dette gjør vi om sommeren gjennom å ha Vikingmarked ved Borrestranda. Vi reiser også rundt på vikingmarkeder i Norden og viser håndverk, selger håndlagde produkter og lærer nye ting. Samtidig formidler vi kunnskapen vi sitter inne med til andre deltagere og publikum. Da har vi “autentisk” vikingutstyr, og lever så likt vikingene vi kan.

I forbindelse med markeder arrangerer vi faglige seminarer der deltagerne fordyper seg i ulike håndverkstradisjoner. Vi har turer til historiske steder og seminarer med arkeologer og historikere.
Borre Vikinglag er uten religiøs eller politisk tilknytning. Vi tar sterk avstand fra ethvert misbruk av norrøne symboler eller mytologi.

Borre Vikinglag ut mot nynazister

Borre Vikinglag som formidler vikingtidens kultur og historie er bevisst på sin samfunnsrolle og vil bidra på det sterkeste til å motarbeide nazistisk bruk av fortiden.

I sammenheng med at Borre Vikinglag arrangerer Nordens største vikingmarked i Borreparken i Horten vil vi markere avstand og avsky ovenfor nynazistiske og nasjonalistiske bevegelser som bruker symboler og hendelser knyttet til vikingtiden til inntekt for sin bevegelse.

Ved ulike anledninger og jevne mellomrom opplever vi at høyreekstreme grupper og personer vil bli del av vikingmiljøet for angivelig å få legitimitet for sitt rasistiske og raseteoretiske budskap.

Vi ser det som en plikt å aktivt motarbeide rasisme og misbruk av fortiden samt informere om vår ufravikelige holdning og avstand til nazismen i alle dets former. Ønsket om å bruke vikingtiden generelt og Borre spesielt som en ideologisk plattform for nazisme er faglig sett totalt historieløst og feil, fra et humanistisk ståsted uetisk og menneskefiendtlig, og fra et samfunnsperspektiv utolererbart og farlig.

Dette er viktig kunnskap å formidle fordi Borreparken tidligere har blitt misbrukt politisk. Borreparken er Nordens største samling av store gravhauger hvor Norges første vikingskip ble gravd ut. Borreparken ble offisielt åpnet som nasjonalpark 19. juni i 1932 av kong Haakon 7. under et stort arrangement. Formålet var å verne de store haugene som har sentral betydning i norsk historie og rikssamling.

Men fra 1935 til 1944 holdt Nasjonal Samling ledet av Quisling sine årlige pinsemøter i parken. Nasjonal Samling ødela den opprinnelige meningen med nasjonalparken. Denne historien skal ikke gjenta seg, og derfor må man ikke glemme den. Det tok nesten 50 år etter NS og Quisling sitt misbruk før Borreparken igjen kunne bli del av Norgeshistorien og aktivt brukt som et kulturelt ressurssenter.

Vikingtiden spesielt og landets historie generelt kan ikke tas til inntekt for rasehygieniske holdninger og «ariske» tolkninger. All forskning viser entydig at fortiden var et konglomerat av ulike kulturer og mennesker som kontinuerlig endret seg, tok til seg nye ideer og impulser og var del av regioner og fellesskap som strakk seg langt ut over dagens landegrenser.

Borre Vikinglag ønsker å ta del og videreføre denne historien gjennom praktisk kunnskap om hvordan vikingene levde og aktivt samarbeid med arkeologer og fagfolk. Med bakgrunn i faglig kunnskap ønsker vi ikke kun å lese om historien, men også ta del i og oppleve historien ved å leve som vikinger.

Foruten å arrangere faglige seminarer og vikingmarkeder er det et mål å utvide kunnskapen om håndverk og dagligliv i vikingtiden. Vi lager derfor klær, redskaper, båter og utstyr slik vikingene gjorde, og gjennom dette arbeidet erfarer vi den kompleksitet, det kulturelle mangfoldet og endringsprosessene som vikingenes verden representerte.

Gjennom vårt arbeid, engasjement og entusiasme ønsker vi å formidle dette bildet av vikingtiden til publikum som kan ta del i våre aktiviteter på arrangementer og seminarer. Vi samarbeider tett med Midgard historisk senter som også tar entydig og krystallklart avstand til rasistisk og nazistisk misbruk av vikingtiden på Borre spesielt og historien generelt.

Fortiden representerer forskjeller og derfor også mangfold, og det er det som gjør historien unik og et fascinerende inntak til å kunne forstå hvordan andre mennesker levde. Denne kunnskapen er en ressurs hvor kulturelt mangfold i fortiden kan bidra til kulturelt mangfold i nåtiden basert på gjensidig respekt, medmenneskelighet og toleranse.

Borre Vikinglag og Midgard historisk senter ønsker at alle skal la seg inspirere og fascinere av vikingtiden og gravhaugene på Borre. Det er derfor vi på det sterkeste tar avstand fra nazistiske grupperinger som vil misbruke historien til å spre raseteoretiske holdninger og ideologiske fordreide og forfeilede tolkninger.

Borre Vikinglag som formidler vikingtidens kultur og historie er bevisst på sin samfunnsrolle og vil bidra på det sterkeste til å motarbeide nazistisk bruk av fortiden. En måte å gjøre det på er nettopp å vise mangfoldet og kompleksiteten i vikingtiden. Fortiden kan og skal være en positiv ressurs og vi levendegjør deler av denne historien på Borre.

Borre Vikinglag

Klikk for informasjon om medlemskap.

Presse om laget:

http://www.gjengangeren.no/kultur/storfornoyde-hovdinger-1.5437366

http://www.gjengangeren.no/leserbrev/hurra-for-borre-vikinglag-1.710160

http://www.gjengangeren.no/nyheter/vikinglaget-hedret-horten-kommune-1.5430535

http://www.gjengangeren.no/nyheter/blir-aldri-lei-av-vikingmarked-1.5425247

Våre websider
Kom gjerne med tlbakemelding om det er noe du savner!
Våre bilder på Flickr:
Følg oss: