Vedtekter

Sist endret på Borretinget 30.oktober 2009.

Formålet med laget:

 • Borre vikinglag er en åpen, upolitisk forening for folk med interesse for nord-europeisk historie i jernalder og vikingtid.
 • Laget skal særlig fokusere på å spre kunnskap om Borres og Vestfolds historiske rolle og situasjonen i jernalder og vikingtid, samt å utvide kunnskapen om dagligliv og håndverk i denne periode.
 • Lagets praktiske gjøremål skal være:
  • Gjennom kurs og studiesirkler utvide kunnskapen om vår forhistorie innenfor definerte fagområder. Fagområdene vil kunne veksle etter interessen i medlemsmassen.
  • Arrangere vikingmarkeder i Borre.
  • Arrangere ekskursjoner og turer til historiske steder og anledninger.
  • Være igangsetter og støttespiller i samfunnet for praktisk-historiske arbeider og arrangementer.

Lagets styre:

 • Styret velges blant medlemmene på Borretinget og består av 5 personer: høvding, nestleder, kasserer, materialforvalter og styremedlem. Nestleder er vara for høvdingen og setter inn egen vara når høvdingen melder frafall. Styret er beslutningsdyktig når minst 4-fire er tilstede, en av disse skal være høvdingen eller nestleder, under forutsetning av at alle har fått innkalling. Styret utser en redaktør og godkjenner gruppeledere. Redaktøren og gruppelederne har møte- og talerett på styremøtene. Halvparten av styret er på valg hvert Borreting. Høvdingen er på valg hvert år. Styret plikter å fremlegge årsmelding og regnskap for Borretinget.
 • Borretinget er Borre vikinglags årsmøte og lagets høyeste myndighet. Det skal avholdes hvert år med minst 4 ukers varsel. Innkallingen vedlegges saksdokumenter som er:
 • Styrets beretning og regnskap for foregående år
 • Forslag til nytt budsjett og ny arbeidsplan og kontingent.
 • Forslag til styret må være styret i hende minst 2 uker før Borretingets dato.

Endelig saksliste sendes medlemmene minst 1 uke før Borretinget. Ved stemmelikhet, og bare da, har høvdingen dobbeltstemme. Forslag til vedtektsendringer/oppløsning kan ikke tas opp som benkeforslag. Borretinget er alltid beslutningsdyktig. For å ha stemmerett på Borretinget må medlemskontingent være innbetalt minimum 1 måned før tinget. Medlemmer som innbetaler kontingent etter dette kan delta på tinget uten forslags- og stemmerett.

Dagsorden skal inneholde:

 • Godkjenning av innkalling;
 • Valg av ordstyrer og referent
 • Styrets beretning og regnskap
 • Forslag til ny arbeidsplan og nytt budsjett
 • Kontingent
 • Innkomne forslag
 • Valg av nytt styre og valgkomite
 • Valg av revisorer som ikke er styremedlemmer.
 • Selvstendige medlemmer må være minimum 18 år. Personer under 18 år må ha samtykke fra en foresatt. Familiemedlemskap dekker ektefeller/samboere med barn under 25 år. Barn har stemmerett fra fylte 16 år.

Suspensjon – eksklusjon – utmelding

Medlem som ved adferd eller på annen måte virker til eller medvirker til å skade Borre Vikinglag anseelse eller målsetting, kan av styret suspenderes for kortere eller lengre tid. Dette skal varsles skriftlig og med angivelser av årsak til suspensjonen. Suspensjon kan ankes inn for årsmøtet. Årsmøte kan, med forslag fra styret, ekskludere medlemmer etter å ha vurdert alle forhold som kan ha betydning.

Politisk arbeid eller virksomhet som strider mot norsk lov om diskriminering av innvandrere eller lignende holdninger er ikke forenlig med lagets formål og er grunnlag for eksklusjon.

Utmelding bør skje skriftlig, ubetalt kontingent regnes som utmelding i første kvartal i etterfølgende år.

Oppløsning

Borre vikinglag kan bare oppløses med ¾ flertall på 2 hverandre følgende Borreting med ett år imellom. Vikinglagets midler skal i så fall tilfalle Horten kommune v/kulturkontoret for fordeling til lag og foreninger i kommunen.